سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ارشاد اسلامی قم 
عضو بررسی کتاب 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
تربیت مربی کودک و نوجوان 
مقاله نویسى 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه  
پاسخ به سؤالات شبهات 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه یاران سبز موعود(عج) 
معاونت پژوهش 
 
 
مدیریت و تألیف